بازگشت

اشكي بر تربت رقيه


من رقيه دختر ناکام شاه کربلايم

بلبل شيرين زبان گلشن آل عبايمميوه ي باغ رسولم پاره ي قلب بتولم

دست پرورد حسينم نور چشم مصطفايمکعبه ي صاحبدلانم قبله ي اهل نيازم

مستمندان را پناهم دردمندان را دوايممن يتيمم من اسيرم کودکي شوريده حالم

طايري بشکسته بالم رهروي آزرده پايمزهره ي ايوان عصمت ميوه ي بستان رحمت

منبع فيض و عنايت مطلع نور خدايمگلبني از شاخسار قدس و تقوي و فضيلت

کوکبي از آسمان عفت و شرم و حيايمشعله بر دامان خاک افکنده آه آتشينم

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوايمگرچه در اين شام ويران گشته ام چون گنج پنهان

دستگير مردم افتاده پا و بينوايممن گلابم بوي گل جوئيد از من زآنکه آيد

بوي دلجوي حسين از خاک پاک باصفايماي «رسا» از آستانش هرچه خواهي آرزو کن

عاجز از اوصاف اين گل مانده طبع نارسايم
دكتر قاسم رسا