بازگشت

اسيران از زنان غير بني هاشم
چون که (حسيّنه )است خدمتکار

در سفر هست ياور بيمارهمسرمهربان (عبداللّه )

با اسيران کربلا، همراهمادر (قارب بن عبداللّه )

چون (فکيهه )ست بانوي آگاهکه کنيز رباب مي باشد

دلش از غم کباب مي باشدنيز (بحّريه ) دختر مسعود

که به همراه همسر خود بود(مسلم عوسجه ) که داشت کنيز

بود وقت شهادت ِ او، نيزاز غم عوسجه به درد افتاد

و نمود از شهادتش فرياداو ملقب بُوَد به (ام خلف )

گام در ره نهاد او به هدفديد چون مرگ همسر خود را

سوخت با درد خويشتن ، اما:در چنين راه جان نثاري کرد

بعد، فرزند خويش را آوردگفت فرزند خوب من ، برخيز

حال با دشمن حسين ، ستيزکه خَلَف رفت ، جانب ميدان

اذن خود خواست از سوي ايشانکه حسين علي چو روي نمود

به خلف نيز اين چنين فرمودبهر مادر يگانه فرزندي

پسر خوب و پاک ودلبنديدانم اين را که کشته مي گردي

بهتر آن است حال ، برگرديکه خلف گفت : از براي نبرد

مادر، آماده جهادم کردچون خلف پا نهاد در ميدان

نيز بعد از شهادت ايشانسر او را ز تن جدا کردند

جانب مادرش رها کردندمادر آن را زجان و دل بوسيد

بعد از آن همچو گل او را بوييدگفت اي روشني ِ ديده من

اي گرانمايه نور ديده منخوشدل از اين شدم که در اين راه

با حسين علي شدي همراه(فضه خادمه ) بُوَد در راه

با اسيران کربلا، همراههمه زن ها دگر به حالت زار

بر شترهاي بي جهاز، سواربه اسارت چو راه مي پويند

کربلا را وداع مي گويندرأس ياران چراغ راه بُوَد

زين مصيبت خدا گواه بُوَدکه چه بگذشت بر همه زن ها

بعد از آن داستان عاشورامي رود کاروان ز کرب وبلا

جانب کوفه با مصيبت هانيز از کوفه مي روند به شام

در کنار يزيد خون آشامچون مدينه ست آخرين منزل

هست ديدار دوستان ، مشکل
اقدس كاظمي