بازگشت

اسيران از زنان بني هاشم


(زينب ) آن جاست کاروان سالار

که زکف داده است صبر و قرارخواهر رنجد يده اي آن جاست

(ام کلثوم ، زينب صغري ) ست(فاطمه ) دختر امام علي

ـ فاطمه ديگري که هست ، ولي :او بُود دختر امام حسين

هم (سکينه ) در التزام حسينهم (رباب ، دخت امرءالقيس ) است

با حسين رشته مودّت بستدختر چهار ساله اي ز امام

چون (رقيه ) که شهره گشت به نامهم (رقيه ) ست همسر مسلم

نيز آن جاست دختر مسلمنيز (خوصاء) به نام (اُم ِ ثِغَر)

از عقيل است و مادر جعفر(ام کلثوم )گر چه او (صغري ) ست

دختر خوب زينب کبري ستمادر قاسم است چون (رمله )

که دلش خون شده ست زين فتنه(شهربانو)ست آن که طفلش را

داد از کف به سرزمين بلاشهربانو ديگري هم هست

مادر با وفاي سجاد استکه ندارد حضور در اين جا

در ميان زنان به کرب و بلا(دخت مسعود خالد) است اين

جانام نيکوي او بُوَد (ليلا)نام فرزند اوست (عبداللّه )

داده فرزند در ره اَللّه15ـ (فاطمه ، دختر امام حسن )

مادر باقرالعلوم زَمَنهمسر باوفاي سجاد است

شاهد آن جفا وبيداد استهمه جا بود در کنار امام

با اسيران ، سفر نمود به شام
اقدس كاظمي