بازگشت

از كعبه تا كربلا!


ببين از کجا تا کجا مي گريزم

من از کعبه تا کربلا، مي گريزم!به پاي تو اي اسوه ي عشق، زينب!

بلي گفته ام، تا بلا مي گريزمز عمق شقاوت، به سوي حقيقت

چو حر- مرد از خود رها- مي گريزم
فريده برازجاني