بازگشت

آبروي عشق


تنها نه همچو شمع به پايت گريستم

هر جا که دست داد برايت گريستمدر کربلاي عشق تو دوشينه يک فرات

اي جان تشنه ام به فدايت گريستمهر جا که دار تشنه لبي پيش يار جان

بر کشتگان کرببلايت گريستمدر شام هجر از دل تنگ خرابه ام

هي ناله کردم و به عزايت گريستمهر جا که مرغ نوحه سرا نوحه کرد سر

پرپر زدم من و به هوايت گريستمدر راه شام همره يک کاروان اسير

بر آن سر زجسم جدايت گريستمهر کس به سينه ميزد و ميگفت يا حسين

همراه او به زير لوايت گريستمزمزم شدم ز گريه سر کوي ماتمت

دل سعي کرد و من به صفايت گريستماي تشنه لب که آبروي عشق خون توست

بر خون تو به خون خدايت گريستمفردا که هيچ جز غم عشقت نمي خرند

شاها گواه باش برايت گريستماي ديده خفته بودي و من از دل (پناه)

در ماتم حسين به جايت گريستم
پناه اصفهاني