بازگشت

ادبيات عاشورايي بر مذاق عارفان


«جذبه » شاعر در وداع سالار شهيدان «آن مقتداي اولياء و سالار اصفيا با عقيله بني هاشم ، عصمت صغري ، زينب کبري چنين سرود:ذولجناح سدره پيما همچو باد

سوي معراج شهادت رونهادآفتاب حسن در اشراق بود

شاه مست از جام استغراق بودگشته عاري از لباس ممکنات

محو فاني بود در انوار ذاتروح آزادي رها از جسم بود

وان مسّما عاري از هر اسم بودشاعر، به بيان ِ گفت و شنود اين دو برادر و خواهر وارسته از تعلقات پرداخته ، و در ستايش زينب کبري ، از بهترين مضامين شعري بهره جست :گفت زينب خواهر غمديده ام

راحت جان و فروغ ديده اماي تو در اوج معارف شاهباز

وي به ميدان حقايق يکه تازاي تو بنت العزّواي ام ّ الشرف

وي گرامي دخت سلطان نجفاي مقام قدر تو فوق عقول

عصمت حق دخت زهراي بتولاز همين جا با ما همراهي کنيد، تا از مقتداي اين شاعران در وادي عشق و عرفان ؛ مرغ دلمان را به پرواز در آوريم و از «گنجينه اسرار» عمان ساماني جرعه اي بنوشم :پا نهاد از روي همت در رکاب

کرد با اسب از سر شفقت ، خطاباي سماوي جلوه قدسي خرام

اي ز مبدأ تا معادت ، نيم گامرو به کوي دوست ، منهاج من است

ديده واکن وقت معراج من استبُد به شب معراج آن گيتي فروز

اي عجب ! معراج من باشد به روزتو براق آسماني پيماي من

روز عاشورا، شب اسراي مندر بيان تجلي جمال بي مثال حسيني از روي معني در آئينه وجود زينب خاتون «سلام الله عليها» از راه شهود به طور اجمال گويد:قابل اسرار ديد آن سينه را

مستعد جلوه ، آن آيينه رامعني اندر لوح صورت ، نقش بست

آنچه از جان خواست اندر دل نشستآفتابي کرد در زينب ظهور

ذره اي زآن ، آتش وادي طورشد عيان در طور جانش رايتي

خَرَّ موسي صعقا زآن آيتيعين زينب ديد زينب را به عين

بلکه با عين حسين عين حسينگفت گو کردند با هم متصل

اين به آن و آن به اين ، از راه دلديگر اين جا گفت گو را راه نيست

پرده افکندند و کس آگاه نيستبزم ألست و عرفات بلا

بار گشاييد که اين جايگاهخيمه زند شاهد سرّ اِلاهبار گشاييد به فرمان عشق

کعبه همين جاست در ايمان عشقبار گشاييد که شام فراق

رفت و درآمد سحر اشتياقبار گشاييد که شهيدان عشق

نيست جز اينجا صف ميدان عشقکرب و بلا قبله اهل صفاست

بارگه عز شهيد وفاستکرب و بلا عرش الهي بود

بر شرفش عرش گواهي دهدکرب و بلا مدفن اهل ولاست

بزم اَلست و عرفات بلاستکرب و بلا وادي سينا ستي

بارقه طور تجلاستيمهبط جبريل امين کربلاست

کعبه ارباب يقين کربلاستکلبه احزان من دارد نوايت يا حسين

طور سيناي دلم نقش لوايت يا حسينشرحه شرحه قلب من را غم احاطه مي کند

چون که خوانم مَقتلي از کربلايت يا حسيندر مسلخ عشق بي مثالان رفتند

چون سرور و سالار شهيدان رفتندآن لاله رخان فاني در ره دوست

پيران و جوان و نوجوان رفتندکعبه کوي وفارخشنده گوهر صدف مصطفي ، حسين

تابنده اختر فلک مرتضي ، حسينقرباني مناي تمناي وصل دوست

ذبح عظيم کعبه کوي وفا حسينلنگر ز دست داده طوفاني ستم کشتي

به خون نشسته موج فنا حسينسلطان کشور الم و شاه ملک

غم سالار کاروان ديار بلا حسيندلبند مصطفي و جگر گوشه علي

روح و روان حضرت خير النساء حسينمردان حق که فاني مطلق به حق شدند

از عرصه حدوث قَدم تا قِدم زدندعشاق را ز شور مخالف چه ترس و بيم ؟

کاندر ره حسين حجازي قدم زدندخوشبخت آن گروه که در دشت کربلا

پا در ره سلوک شه محتشم زدنددر زير سايه علَم ِ او ز روي عِلم

يکسر عَلَم به عرصه ملک عدم زدنداندر وفاي وعده قالوا بلي ، قلم

بر حرف «لا» ز گفتن حرف نعم زدند