بازگشت

آرزوي سقائي


مشتاقم و غير من، کسي باقي نيست

در هيچ دلي، اين همه مشتاقي نيستدر سينه ام آرزوي سقائي هست

افسوس که دست در تنم باقي نيست
محمد جواد غفورزاده (شفق)