بازگشت

آب بقا


اي ساقي سرمست ز پا افتاده

دنبال لبت آب بقا افتادهدست و علم و مشک سه حرف عشق است

افسوس، ز هم اين سه جدا افتاده
علي انساني