بازگشت

جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبه تميمي


جوين مهمان در قبيله بني تيم بود و همراه افراد اين قبيله به سوي امام حسين (ع) رفت تا با او بجنگد ولي چون پيشنهادات حسين (ع) رد شد همراه عده اي جزو ياران آن حضرت شد و شبانه به اين امر اقدام کرد، و بنا به نقل سروي در حمله ي نخستين کشته شد. گاهي بغط اسم او را «سيف» و نسبتش را «نمري» ضبط کرده اند.