بازگشت

ادهم بن اميه ي عبدي بصري


ادهم از شيعيان بصره بود در اجتماع خانه ماريه شرکت مي جست و با يزيد به سوي حسين (ع) رفت و صاحب حدائق تنها اين جمله را گفته که: همراه حسين (ع) به. قتل رسيد و غير او گفته اند در حمله ي نخست به شهادت رسيد.