بازگشت

زهير بن سليم ازدي


زهير از کساني بود که در شب دهم محرم بعد از اطلاع از تصميم قوم به خدمت امام رسيد و جزو ياران او شد و در حمله اول کشته شد.