بازگشت

رافع بن عبيدالله غلام مسلم ازدي


همراه مولايش مسلم بن کثير به سوي حسين (ع) رفت و در معرکه ي قتال حاضر شد و بعد از مسلم در جنگ تن به تن بعد از نماز ظهر کشته شد.