بازگشت

سالم بن عمرو غلام بني مدينه كلبي


سالم، غلام بني مدينه (شاخه اي از قبيله کلب) و از شيعيان کوفه بود که پيش از درگيري به خدمت امام رسيد و جزو ياران او شد. در «الحدائق» گفته است: از او جدا نشد تا به. قتل رسيد و بنا به گفته سروي در نخستين حمله، شهيد شد و در زيارت ناحيه ي مقدسه

«القائميات» از او ياد شده و سلامي نثار او گشته است.