بازگشت

سعد بن حارث انصاري عجلاني و برادرش ابوالحتوف


اين دو برادر از افراد محله ي محکمه ي کوفه بودند و همراه عمر بن سعد براي جنگ حسين (ع) بيرون رفتند. صاحب الحدائق گفته است: در دهم محرم هنگامي که ياران حسين (ع) به شهادت رسيدند، چون با صداي بلند مي فرمود: آيا کسي نيست که به ما کمک کند؟ زنان و کودکان اين را شنيدند و با صداي بلند گريه کردند سعد و برادرش هم استغاثه ي امام و گريه و زاري خانواده او را شنيدند و همراه حسين (ع) به دشمنان او حمله کردند و گروهي را به. قتل رساندند و گروهي را زخمي کردند پس با شمشير خود به کمک حسين (عليه السلام) شتافتند و با دشمنان او جنگيدند تا آن که هر دو با هم کشته شدند.