بازگشت

جعفر بن عقيل بن ابيطالب


مادرش «حوصاء» دختر عمرو - معروف به الثغر - بن عامر بن هصان بن کعب بن عبد بن ابي بکر مذکور مي باشد، مادر او ريطه دختر عبد بن ابي بکر مذکور است، و مادر ريطه، أم البنين دختر معاوية بن خالد بن ربيعة بن عامر بن صعصمة است، مادر او حميده دختر عتبة بن سمرة بن عتبة بن عامر است.

سروي گفته است: جعفر بن عقيل به ميدان تاخت، دلير و بيباک شمشير مي زد و رجز مي خواند، پانزده نفر را کشت، بشر بن حوط قاتل برادرش عبدالرحمان او را شهيد کرد.