بازگشت

ابوبكر بن الحسن بن علي بن ابيطالب


ابوبکر مادرش کنيز أم ولدي بوده است، ابوالفرج روايت مي کند که عبدالله عقبة الغنوي او را شهيد نمود، و نيز روايت شده است که عقبة بن الغنوي او را شهيد کرد.

در اشاره اين حادثه، سليمان بن قته گويد: «مادر گروه «غني» قطره اي از خونمان باقي

است هر روزي شده باشد آن را جبران مي کنيم هنگامي که. قيس فقير باشد ما فقر او را جبران مي کنيم ولي وقتي پاي قيس بلغزد و ما را به کشتن مي دهد.