بازگشت

ابوبكر بن علي بن ابيطالب


ابوبکر نامش محمد اصغر يا عبدالله مي باشد، مادرش ليلا دختر مسعود بن خالد بن

مالک بن ربعي بن سلمي بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالک بن حنظلة بن زيد بن مناة بن تميم مي باشد، مادر ليلا، عميره دختر قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر سيد اهل الوبر بن عبيد بن الحارث - او بنام مقاعس مي باشد - است عميره مادرش دختر سفيان بن خالد بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم است.

و درباره سلمي جد ابوبکر شاعر چنين سروده است:


يسود اقوام و ليسوا بسادة

بل السيد الميمون، سلمي بن جندل


گفته شده است که زجر بن بدر نخعي او را به شهادت رسانيد، و گفته شده است عقبة الغنوي، و نيز گفته شده است مردي از همدان قاتل او بوده است، و باز گفته شده است که جسد او در رودخانه کوچکي ديده شد و معلوم نشد چه کسي او را شهيد کرده است.

برخي روايت کرده اند که ابوبکر بن علي به ميدان تاخت و به جنگ پرداخت و رجز مي خواند به کارزار ادامه مي داد تا اين که گروهي او را شهيد کردند که عقبة الغنوي نيز يکي از ايشان بود.

اين شش تن که به امام حسين (ع) بودند از فرزندان علي (ع) مي باشند در مورد ديگران اختلاف نظر وجود دارد، اين موضوع گفته ي سليمان بن قتة را که در رثاء ايشان سروده است تصحيح مي نمايد:


أيا عيني جودي، بعبرة و عويل

و اندبي أن بکيت ابن عقيل


ستة کلهم لصلب علي

قد اصيبوا و سبعة لعقيل


واندبي ان ندبت عونا اخاهم

ليس فيما ينوبهم بخذول


اي چشمانم گريه و اشک بريز بر شش تن که همگي از فرزندان علي (ع) بودند و هفت تن که همگي از فرزندان عقيل بوده اند و به فيض شهادت نائل آمده اند.