بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا مدارك معتبري دال بر قران خواندن سر بريده امام حسين(ع) بر سر نيزه وجود دارد؟