بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   آيا قيام امام حسين (ع ) خروج بر امام المسلمين يزيد نبوده است ؟  
  2   آيا قاسم بن الحسن آنطور كه در مجالس روضه ميخوانند، در كربلا عروسي نموده است؟