بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين عليه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟