بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   ابن طاووس نقل كرده است كه حضرت زينب(س) به قتلگاه علي اكبر آمد، آيااين حرف درست است؟