بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام حسين(ع) در عاشورا بهترين لباس را در تن داشتند و زير آن لباس ژنده پوشيده بودند، تااگر لباس گرانبها را به غنيمت بردند، بدنشان برهنه نماند؟