بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   فلسفه گريه بر امام حسين(ع) چيست؟ آيا اين گريه ها عامل تخدير جامعه نسبت به ظلم و ستم نيست؟