بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كساني كه در ايام عزاداي امام حسين (ع) به گردن خود قلاده مي اندازند و مداحاني كه مي گويند ارباب من حسينه يا من سگ حسينم از لحاظ اسلام و دين و شرع درست است يا اينكه رد شده است؟