بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   رفتار دستگاه يزيد با خاندان امام حسين(ع) پس از واقعه عاشورا چگونه بود؟