بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   فلسفه قيام عاشورا چيست؟ ازهمان اول قيام امام حسين ع كارهايي انجام دادند كه هر كدام ازآنها فلسفه خاصي دارد مثلاً با يزيد صلح نكردند؟ چرا؟ زنان را با خود آوردند چرا؟ حضرت علي اكبر را آوردند؟.... اگر مي توانيد براي ما كتابي در اين مورد معرفي كنيد.