بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در مورد اين كه سر امام حسين داخل تنور قرآن ميخواند، توضيح دهيد كه آيا واقعاً راست بوده است يا خير؟