بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا قبيله حمدانيان كه در قتل امام حسين شركت داشتند اهل همدان ايران بوده اند؟