بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   قبر حضرت ام كلثوم، حضرت زينب و حضرت سكينه در كجا واقع شده است؟ و مراجعت از مدينه به شام مشخّص است يا خير؟