بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   فلسفه حمل علم ها در مراسم عزاداري امام حسين(ع) چيست؟ اكثر مردم شهرهاي ايران اين علم ها را مي بوسند و نذر مي كنند تا حاجت هايشان برآورده شود. آيا اين اعتقاد صحيح است و عدم اعتقا د موجب گناه است؟