بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   *- دشمني يزيد و يارانش از چه زماني با امام حسين (ع ) شروع شده بود ؟
*- آيا يزيد با امام حسين (ع ) از قبل دشمني داشته است ؟