بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا به رغم دستور ابن زياد مبني بر قتل تمام ياران و اولاد امام حسين(ع) چگونه امام سجاد (ع) زنده ماند؟