بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا درست است كه امام حسين(ع) از دشمن به قدري كشت كه خدا گفت: بس است و ما مي خواهيم تو را كشته ببينيم؟ ماجراي شهادت حضرت و جمله ما مي خواهيم تو را كشته ببينيم چيست؟