بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه نذر كرده نيمي از گوسفندانش را براي مجالس عزاداري امام حسين((عليه السلام)) مصرف كند مي تواند آنها را بفروشد؟