بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟