بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   امام حسن (ع) هنگام ارتحال، در مورد امام حسين (ع) چه توصيهاي به محمدبن حنفيه فرمودند؟