بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام حسين(ع) براي قيام دستور خصوصي داشت، و در چنين صورتي آيا ديگران مي‎توانند او را مقتدا و امام خود در نظير اين عمل قرار دهند؟  
  2   فلسفه قيام امام حسين از زبان خودشان چه بود؟  
  3   اگر امام حسين(ع) در قيامش تابع يك دستور خصوصي باشد مقام والاتري دارد و يا اينكه اگر حركت امام از دستورهاي كلي اسلام استنباط شده باشد؟