بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   چرا در زيارت وارث نامي از امام حسن ( ع ) برده نشده با اينكه امام حسين ( ع ) وارث اوست ؟  
  2   آيا مي توان در قنوت نماز زيارت عاشورا را خواند؟