بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:متفرقه
موضوع فرعي:اسب امام حسين (ع)
سؤال:چه بر سر اسب امام حسين ( عليه السلام ) آمد ؟
جواب:

مرحوم شيخ عباس قمي در نفس المهموم مي فرمايد :
اسب آمد بر سر امام و پيشاني خود را به خون امام حسين ( عليه السلام ) ماليد و به طرف خيام زنها حركت كرد نزد خيمه ها صيحه مي زد و سرش را بر زمين مي زد تا اينكه مُرد . و بعضي مي گويند : بعد از آمدن اسب به خيام ، برگشت رفت به فرات و از آنجا به بيان رفت و ديگر كسي او را نديد .