بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:شهادت امام حسين و حفظ اسلام
سؤال:در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست ، چرا مي گوييم شهادت امام حسين ( عليه السلام ) باعث حفظ اسلام شد ؟
جواب:

بديهي است همان گونه كه وجود امام معصوم در جهان نقش دارد ، رحلت وي خسارت و مصيبتي سهمگين به حساب مي آيد ، ولي گاهي شرايط به گونه اي تغيير مي كند كه شهادت امام موجب حفظ اسلام خواهد شد؛ در اين صورت اگر چه از دست رفتن امام ، خسارتي بزرگ براي اسلام است ، ولي چون شهادت امام نقش مهمّي در حفظ اسلام دارد ، امام تن به جانبازي و شهادت مي دهد . در مورد امام حسين ( عليه السلام ) نيز چنين بود؛ زيرا در اثر غصب خلافت و روي كار آمدن خلفاي غاصبي چون معاويه شرايط چنان تغيير كرده بود و حقايق اسلامي چنان تحريف شده بود كه اگر وضع به همان گونه ادامه مي يافت ، اسلام از بين مي رفت . امام حسين ( عليه السلام ) - كه در ميان مسلمانان شخصيّتي شناخته شده بود - قيام كرد و با بيعت نكردن با دستگاه خلافت يزيد به شهادت تن داد . اين شهادت باعث معّرفي خاندان بني اميّه شد و ديري نپاييد كه بني اميّه به نابودي گراييد .