بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:متفرقه
موضوع فرعي:اسب امام حسين (ع)
سؤال:بعد از اينكه اسب امام حسين(ع) به كنار خيمه ها آمد بعد از آن اسب چه شد و كجا رفت آيا اين قول صحيح است كه زن امام حسين(ع) سوار آن شد و برگشت يا اينكه اسب سر خود را آنقدر به خاك ماليد تا مرد؟ چهار منبع معتبر و خوب كه بتوان اين مسائل تاريخي استخراج كرد كدام است؟


جواب:

روايات در اين زمينه متفاوت است.
در روايتي نقل شده كه اسب سر خود را آنقدر به خاك ماليد تا مرد. (نقل از كتاب 72 مجلس در عزاي مظلوم از عبد الحسين اشمري، ص1419)
روايتي نقل مي كند كه خود را در آب فرات غرق كرد.
اما در اين زمينه براي تحقيق بيشتر مي توانيد به كتابهاي مقاتل مانند نفس المهموم ـ سوگنامه آل محمد (ص) و كتبي كه مصيبتهاي آن حضرت را نوشته اند مراجعه كرد.
از ديگر منابع، لهوف ابن طاووس، مترجم استاد محمد طاهر دزفول
اما دربارههمسر امام حسين (ع) كه به نقل برخي مورخين شهربانو بوده است، سوار بر اسب شده برگشت صحيح نيست زيرا واضح است كه همسر ايشان شهربانو كربلا حضور نداشتند و در زمان تولد امام سجاد (ع) از دنيا رفتند. در اين باره به كتاب ارزشمند زندگاني علي بن الحسين (ع) نوشته دانشمند محترم دكتر سيد جعفر شهيدي مراجعه كنيد و تنها همسر امام حسين (ع) كه در كربلا حضور داشتند ربابه مادر حضرت علي اصغر (ع) بوده اند كه ايشان همراه اسيران بوده اند.