بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:شيوه كشتن امام حسين (ع)
سؤال:آيا شيوه كشتن امام حسين( و اسارت خاندان وي سابقه تاريخي داشته است؟
جواب:

در حادثه كربلا جنايتي بي نظير يا كم نظير مي بينيم، شهيد مطهري مي فرمايد : در اين حادثه در حدود بيست و يك نوع پستي و لئامت ديدم و خيال نمي كنم در دنيا چنين جنايتي پيدا شود كه تا اين اندازه تنوع داشته باشد.
به جرأت نمي توان گفت جنايتي مثل جنايت كربلا در دنيا وجود نداشته است اما مي توان گفت در مشرق زمين وجود نداشته است. در تاريخچة جنگ هاي صليبي جنايت هاي اروپائيان خيلي عجيب است، از جمله جنايت هاي آنها در اندلس كه صدهزار نفر را سربريدند، يا در صحراي سنيا كه دهها هزار سرباز را آب و نان ندادند تا از گرسنگي بميرند. دو جنايت در تاريخ مغرب زمين فراوان ديده شده كه در تمام تاريخ مشرق زمين حتي در دستگاه اموي پيدا نمي شود، يكي آتش زدن زنده زنده و ديگر قتلعام كردن زنان،و البته هنوز هم جنايت هاي آنها ادامه دارد. جنايتهايي كه ادامة روحيه جنگ هاي صليبي و جنگ هاي اندلس آنهاست.
اما از اين نظر كه عزيزترين جگر گوشه يك پيغمبر را، بعد از اينكه شاهد شديدترين مصائب باشد، با لبان تشنه سر ببرند و بدنش را پايمال اسب ها كنند، و سپس اهل بيت او را كتك بزنند، و براي ديدن آن جنازه هايي قطعه قطعه شده به ميدان جنگ بياورند، و بعد با سخت ترين وضع ممكن كه قلم از نوشتن آن عاجز است، به اسارت ببرند، اين جنايت در تاريخ بشر نبوده است و تا قيامت هم نظير آن انجام نخواهد شد. لذا معصومين( دربارة امام حسين( فرمودند : لا يوم كيومك يا اباعبدا... ، هيچ روزي مانند روز تو نيست.