بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:عاشورا
موضوع فرعي:عاشورا، محور اتحاد ملي
سؤال:آيا عاشورا مي تواند به عنوان يك محور اتحاد ملي مطرح شود؟


جواب:

قيام سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدا...الحسين( منبع الهام بخشي است براي به ثمر رساندن حق و عدالت در هر عصر و زماني. حسين ( داراي چنان ايمان و بصيرت و همت و استقامتي است كه براي اقامه و اعتلاي حق و عدل از همه چيز خود ميگذرد. سخنان و رجزهاي مردانه و سرشار از روح ايمان او در روز عاشورا، سراسر درس زندگي است. آنجا كه در سخنانش خطاب به لشكر دشمن مي فرمايد : اي مردم، رسول خدا( فرمود : هر كس درجامعه ببيند حاكمي بر سر كار است كه ظلم ميكند، حرام خدا را حلال مي شمارد، حكم خدا را كنار مي گذارد و عمل نمي كند، و با سنّت رسول خدا( مخالت مي كند، در ميان مردم با ظلم و ستم و دشمني عمل مي كند، و سپس (اين فرد) با زبان و عمل عليه او اقدام نكند، خداوند در قيامت اين ساكتِ بي تفاوتِ بي عمل را به همان سرنوشتي دچار مي كند كه آن ظالم را دچار كرده است.(1) اين سخن بيانگر ايجاد يك حركت است در انسانهاي خمود و افسرده و بي تحرك و زبون و راضي به هر ظلم و ستمي، به سوي يك وحدت و همدلي براي نابودي ستم. و آن زمان كه در صحنة جنگ و درگيري امام فرياد بر مي آورد كه : هل من ناصر ينصرني. آيا كسي هست كه مرا ياري كند يعني آيا هيچ انسان شرافتمندي پيدا مي شود كه از حريم مقدس رسول خدا( پاسداري كند، در واقع دعوت به اتحاد و همبستگي براي حفاظت و صيانت از مقدسات الهي است.
امام با قيام خود به بشريت آموخت، ملتي كه اسير و در بند است، ملتي كه دچار فساد سران است، ملتي كه دشمنان دين بر او حكومت مي كنند و زندگي و سرنوشت او را بدست گرفته اند، بايد بداند كه تكليفش چيست، و نهضت حسيني تكليف تك تك افراد را از كوچك و بزرگ، پير و جوان، زن و مرد را مشخص كرده و آن تكليف اين است كه اگر موطن اصلي ما لقاء پروردگار است، بايد چون حسين( و يارانش آهنگ سفر كرد.
در طول تاريخ، درهر زماني، يك جبهه و خصم جهاني اسلام و مسلمين را تهديد كرده و مي كند، لذا بايد اين جبهه را شناخت و زمان را از دست نداد، و براي مقابله با آن متحد شد و تا پاي جان و قرباني كردن همه چيز، دست از مبارزه برنداشت، اين پيامي است كه عاشورا به ما مي دهد، شناخت باطل، دانستن تكليف در برابر او، آنگاه وحدت و اتحاد در براندازي باطل.
امروز با موج تبليغاتي گسترده اي كه دشمن استكباري از هر سو و به هر طريقي عليه اسلام و مسلمين به راه انداخته، بر آحاد
مسلمانان واجب است كه با درس گرفتن از نهضت حسين( و يارانش، براي مقابله با اين دشمنيهاي آشكار، وحدت نظر و وحدت عمل را بدست آورند، تا پرده هاي ظلمات را كه ساليان سال است آنان را فرا گرفته و تفرقه و جدايي را ميان آنان دامن زده، شكافته و عليه دشمن مشترك به مبارزه پردازند. البته اين امر مقدس سختيها و مرارتهاي فراواني دارد؛ و نياز به همتي والا و استقامتي مثال زدني، آنگونه كه در امام حسين( و اصحاب بزرگوارش بود، دارد. امري است مشكل، ولي شدني. نمونه عيني اين اتحاد و ايمان واستقامت در انقلاب اسلامي سال 57 به وضوح لمس است. آنچه در بهمن 57 اتفاق افتاد، نتيجه درسي است كه مردم متدين و شجاع ايران از قيام حسين( گرفتند. با يك وحدت نظري و عملي، باطل را شناختند و تكليف خود را در برابر او دانستند، آنگاه در يك جبهه واحد و با يك اتحاد ملي، تيشه بر ريشة حكومت 2500 ساله ظلم و بيداد زدند و آن را از بيخ و بن درآورده و اين نتيجه همان عشق به حسين ( و آرمانهاي والاي او بود، الهام از همان درس ايمان و استقامت و شهادتي بود كه او به پيروانش داد. چيزي كه تمام ملل مسلمان شديداً به آن نيازمند و در عين حال غافل از آن هستند.
منابع و مآخذ :
1. بحارالانوار، ج44،ص382
* حماسه خميني، شهيد مطهري
امانتداران عاشورا، بيانات مقام معظم رهبري