بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:فلسفه گريستن
موضوع فرعي:ارزش معنوي گريه گناه كار براي امام حسين(
سؤال:آيا گريه كردن فرد گنهكار بر امام حسين «عليه السلام » ارزش معنوي دارد ؟
جواب:

پيامبر اكرم فرمودند : « به خدائيكه جان محمد بدست اوست حسين در بهشت جاودان است و دوستانش با او هستند و دوستان دوستانش نيز در بهشتند »
امام رضا « عليه السلام » فرمودند :« هر كس ياد كند مصيبات ما را پس بگويد و بگرياند ديده اش گريان نشود روزي كه ديده ها گريان است .
« لوء لوءو مرجان , محدث نوري , ص 4 »
احاديث در خصوص نتايج گريه بر امام حسين« عليه السلام » بسيار فراوان است به عنوان نمونه هر كس شعري در مرثيه حسين «عليه السلام » بخواند و گريه كند و يا افرادي را بگرياند براي او و گريه كنندگان بهشتت توشته مي شود. ( ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)
از احاديث مذكور مي توان نتيجه گرفت كه گريه كردن بر مصيبات امام حسين «عليه السلام »قطعا نتيجه معنوي دارد. چون اين گريه باعث اصلاح نفس و فاصله گرفتن از گناه و توبه كردن از گناه مي شود