بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي:امام حسين و قرآن
موضوع فرعي:ادرس ايات درباره امام حسين(ع)
سؤال:لطفاً آدرس همه آياتي را كه دربارة امام حسين است ذكر كنيد؟


جواب:

آيات فراواني در قرآن درباره امام حسين وجود دارد. برخي از آيات صراحت دارد و برخي با تفسير و تأويل مفسران ـ البتّه به كمك روايات ـ بر او تطبيق شده است. برخي آيات را 128 و برخي ديگر تا 250 آيه ذكر كردهاند .
اين آيات ـ با استقرأ ناقص ـ از جهات مختلفي قابل دسته بندي است:
الف ـ آياتي كه براساس منابع تفسيري و روائي مربوط به امام حسيناست: اسرأ، 33 مريم، 1 حج، 60 احقاف، 15 الرحمن، 22 نازعات، 6 تكوير، 8 فجر، 27 تين، 1
ب ـ آياتي كه بر امام حسينتطبيق شدهاند: گرچه بخش اول و دوم آيات تفاوت چنداني با هم ندارند. ولي با توجّه به روايات اين تفكيك صورت گرفته است. در بخش اول از ذيل آيات، روايات به صراحت ميفرمايند: الحسين امّا در قسمت دوم عبارات ديگري به كار رفته است.
بقره، 84 و 193 نسأ، 31 و 77 انعام، 62 انفال، 75 اسرأ، 4 و 6 مريم، 7 حج، 19 و 40 عنكبوت، 15 صافات، 88 و 89 زخرف، 28 دخان، 29 نبأ، 18 عبس، 25 انشراح، 1
ج ـ آياتي كه در شأن يا تطبيق بر امام حسن و امام حسينميباشند: احزاب، 40 آلعمران، 61 نسأ، 36 و 69 انعام، 84 نور، 35 فرقان، 74 الرحمن، 17 واقعه، 89 حديد، 12 و 28 تغابن، 15 فجر، 3 بلد، 3 و 9 بروج، 3 شمس، 2 و 3 سورة فلق
د ـ آياتي كه مربوط به اصحاب خمسه يا تعدادي از آنان ميباشد كه يكي از آنان امام حسيناست:
بقره، 37، 54، 60، 124، 238 آلعمران، 7 و 110 نسأ، 43 مائده، 54 اعراف، 46 و 157 يونس، 63 و 64 نحل، 43 اسرأ، 44 مؤمنون، 8 و 111 فرقان، 10، 54 و 75 فاطر، 32 صافات، 165 و 166 شوري، 23 طور، 21 حشر، 9 صف، 4 حاقه، 17 انسان، 7 مرسلات، 41
'û ـ آياتي كه مربوط به دوازده امام يا چهارده معصوم: ميباشد:
بقره، 31، 35، 136، 137، 143، 256 و 361 آلعمران، 36، 95، 185 و 200 نسأ، 59 مائده، 56 توبه، 36 هود، 91 ابراهيم، 24 حجر، 45، 46، 47 و 75 نحل، 90 اسرأ، 71 طه، 115 حج، 77 نور، 36، 37 و 55 احزاب، 12 و 33 صافات، 83 شوري، 23 واقعه، 10 انسان، 5 كوثر، 1
و ـ آياتي كه مربوط به حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين: و ديگراني، چون حمزه، جعفر، عقيل و حضرت خديجه است:
آلعمران، 33 كهف، 2 حج، 40 غافر، 7 تحريم، 8 مطففين، 22.
ز ـ آياتي كه در ذيل آنها روايتي مربوط به امام حسينآمده است كه نه از باب شأن نزول و نه از باب تطبيق است:
بقره، 49، 195، 196 و 199 آلعمران، 34، 45، 49 و 103 نسأ، 56 مائده، 1 و 35 انعام، 62 اعراف، 199 يوسف، 13، 14 و 67 اسرأ، 7 و 71 مريم، 55 نور، 31 نمل، 40 شعرأ،227 قصص، 5 و 21 احزاب، 22 و 58 زمر، 46 و 61 غافر، 71 مجادله، 7(ر.ك: الحسين في القرآن (تأويل آيات القرآن في سيّدالشهدأ)، سيد محمد واحدي / تأويل الآيات الظاهرة في فضايل العترة الطاهرة، سيد شرفالدين استر آبادي.)