بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:امام حسين (ع) و داستان كمربند گرانبهاي ا
سؤال:اينكه مي گويند در جريان كربلا وقتي حضرت امام حسين ? مي خواستند كمر بند گرانبهائي كه به ايشان هديه داده شده بود را به شخصي كه بدنبال آن بود اعطاء كنند شخص دستهاي مبارك حضرتش را مي برد صحيح است يا خير ؟
جواب:

دوست عزيز در پاسخ به پرسشي كه مطرح نموده ايد عرض مي شود كه : آنچه از تاريخ كربلا به دست مي آيد جريان بريده شدن انگشتان حضرت بعد از شهادت ايشان اتفاق افتاده است نه در زمان حياتشان .
در منتهي الامال در حوادث بعد از شهادت امام حسين ? چنين آمده است :
راوي گفت : چون لشكر آن حضرت را شهيد كردند به طمع ربودن لبا س او بر جسد مقدّس آن شهيد مظلوم روي آوردند پيراهن شريفش را اسحاق بن حضرمي برداشت و بر تن پوشيد و مبروص (برص) شدو موي سرو صورتش ريخت در آن پيراهن زياده از 110 سوراخ تيرونيزه و شمشير بود عمامه آن حضرت را اخس بن مرثد و به روايت ديگر جابر بن يزيد ازدي برداشت و به سر بست ديوانه و محذوم شد نعلين مباركش را اسود بن خالد ربود و انگشتر آن حضرت را بحدل بن سليم با انگشت مباركش قطع كرد و ربود مختار به سزاي اين كار دستها و پاهاي او را قطع كرد و گذاشت در خون خود بغلطد تا به جهنم واصل گردد .
قطيفه آن حضرت را تيس بن اشعث برده و از اين جهت اورا تيس القطيفه نا ميدند روايت شده كه آن ملعون مجذوم شد و اهل بيت? از او كناره گرفتند و او را در مزابل افكندند و هنوز زنده بود كه سگها گوشش را مي دريدند. (منتهي الامال ص 516)