بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:00
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:چرا امام حسين را كشتند
سؤال:چرا امام حسين(ع) را كشتند؟


جواب:

بعد از شهادت امام حسن(ع) مسئوليت امامت بر دوش امام حسين(ع) سنگيني ميكرد. در دوره امامت امام حسين(ع) يزيد به عنوان خليفه و زمامدار مسلمانان به حكومت رسد، او فردي فاسد، فاسق و نالايق بود، يزيد امام حسين(ع) را تهديد كرد كه بايد بااو بيعت كند و حكومت اورا به رسميت بشناسد، و گر نه كشته خواهد شد. چون امام حسين(ع) ميدانست يزيد بسيار فاسق و نالايق است، به مصلحت اسلام و مسلمانان نيست با او بيعت شود، به همين جهت با او بيعت نكرد و يزيد در پي قتل حضرت برآمد و به دستور او حضرت و يارانش را به شهادت رساندند.