بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:چگونه شهات امام حسين(ع)باعث حفظ اسلام اس
سؤال:در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست، چرا مي گوييم شهادت امام حسين((عليه السلام)) باعث حفظ اسلام شد؟

جواب:

بديهي است همان گونه كه وجود امام معصوم در جهان نقش دارد، رحلت وي خسارت و مصيبتي سهمگين به حساب مي آيد، ولي گاهي شرايط به گونه اي تغيير مي كند كه شهادت امام موجب حفظ اسلام خواهد شد در اين صورت اگر چه از دست رفتن امام، خسارتي بزرگ براي اسلام است، ولي چون شهادت امام نقش مهمّي در حفظ اسلام دارد، امام تن به جانبازي و شهادت مي دهد. در مورد امام حسين((عليه السلام)) نيز چنين بود زيرا در اثر غصب خلافت و روي كار آمدن خلفاي غاصبي چون معاويه شرايط چنان تغيير كرده بود و حقايق اسلامي چنان تحريف شده بود كه اگر وضع به همان گونه ادامه مي يافت، اسلام از بين مي رفت. امام حسين((عليه السلام)) - كه در ميان مسلمانان شخصيّتي شناخته شده بود - قيام كرد و با بيعت نكردن با دستگاه خلافت يزيد به شهادت تن داد. اين شهادت باعث معّرفي خاندان بني اميّه شد و ديري نپاييد كه بني اميّه به نابودي گراييد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1652ـ