بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:چه كسي امام حسين(ع) راغسل داد
سؤال:1ـ لطفا بفرمائيد چه كسي امام حسين(ع) را غسل داد و بر ايشان نماز خواند ؟
جواب:

بر اساس يك عقيده كلامي مشهور اماميه امام و حجت الهي را كسي جز حجت بعد الهي غسل و تجهيزنكرده و بر او نماز نمي گزاردو بر اين اساس اين كار را علي بن الحسين(ع) انجام داده است و مدارك تاريخي شيعه هم اين حرف را تأييد مي كنند و جاي هيچ استبعادي نيست كه به رغم اسيري ظاهري به روش غير عادي در كنار جسد پدر مطهر حاضر شده و كار تجهيز را انجام دهد.
نكنه افزودني آنكه به فتواي فقهاي عظام، شهيد در ميدان معركه نيازمند به غسل نيست و او را در همان جامه هاي خونينش دفن مي كنند.