بازگشت

گروه: عزادراي و سوگواري
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:فلسفه عزاداري
موضوع فرعي:فلسفة زيارت و عزاداري امام حسين(ع)
سؤال:زيارت و عزاداري امام حسين براي چيست؟
جواب:

براي آن است كه طرز فكر معاندان ايشان منفور شود و گرنه هم اكنون سخن از معاويه و يزيد نيست تا آنها را لعنت كنيم. نام و ياد آنها رخت بربسته و قبرشان نيز زبالهداني بيش نيست، الآن سخن از فكر و راه يزيد و يزيديان عصر است. زن فرعون وقتي كه به درگاه الهي دعا كرد، نگفت خدايا مرا فقط از فرعون نجات بده بلكه گفت: «ربّ ابْنِ لي عنْدك بيتاً في الجَنّة و نجّني من فرْعوْن وعمله ونجّني من القوْم الظالمين» تحريم/11 يعني مرا از فرعون و فرعونيان، كه طرفداران سنّت سيّئه و رفتار ناپسند او هستند، نجات بده. تفكرّ براي هميشه باقي ميماند هر چند كه اسم و عنوانش تغيير پيدا كند.

بعد از تار و مار شدن خوارج در نهروان و خارج شدنشان از صحنه حيات و زندگي، به علي بن ابي طالب(ع) عرض شد: اين مقدسهاي خشك از بين رفتند. فرمود: «كُلّا والله إِنّهم نُطَف في أصْلاب الرِجال و قَرارات النِساء كُلّما نَجَم منْهم قرن قُطِع، حتّي يَكون آخرهم لُصوصاً سَلّابين» (نهج البلاغه، خطبه 60)؛ اينها نطفههايي هستند در پشت مردان و قرارگاه زنان. هرگاه مقداري از اينها از بين بروند، عدهاي ديگر ظهور ميكنند تا اين كه سرانجامِ كار، سارقانِ مسلّح و رهزنانِ غارتگر خواهند شد.

اكنون نيز، هم راه سالار شهيدان زنده است و هم مرام و مسلك اموي و مرواني و عباسي وجود دارد. اين كه سفارش فراوان به اشك ريختن و عزاداري كردن نمودهاند براي آن است كه اشك بر شهيد اشتياق به شهادت را به همراه دارد، خوي حماسه را در انسان زنده و طعم شهادت را در جان او گوارا ميگرداند. چون اشك رنگ كسي را ميگيرد كه براي او ريخته ميشود و همين رنگ را به صاحب اشك نيز ميدهد. از اين رو انسان حسيني منش، نه ستم ميكند و نه ستم ميپذيرد. اين كه عدهاي به فكر ظلم كردن يا ظلم پذيري هستند براي آن است كه خوي حسيني در آنها نيست وگرنه شيعة خاص حسينبن علي(ع) نه ظلم ميكند و نه ظلم ميپذيرد. آن كسي كه ظلم پذير است اموي مسلك است چنان كه ظالم هم اموي صفت است، هرچند كه زمزمة «يا حسين» بر لب داشته باشد.